Disclaimer

Elke gebruiker stemt bij het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site in met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen uitdrukkelijk afgewezen. Het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van deze website, kan het onverhoopt voorkomen dat er onjuistheden op de site aangetroffen kunnen worden. Het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen onderhouden en het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen.

Virussen
Het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 
 

© 2018 St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen