Reglement

Algemeen
Aan de volgende wedstrijden dient te allen tijde in volledig tenue te worden deelgenomen: koningschieten, keizerschieten, trommen, vendelen, bazuinblazen en standaardrijden.

Aan de wedstrijden geweerschieten en kruisboogschieten mag in zomertenue worden deelgenomen, indien dit voor aanvang van de wedstrijden bekend is gemaakt door de voorzitter van het kringbestuur van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk. Deze mededeling zal voor aanvang van de wedstrijden worden gedaan. Wanneer de deelnemer in zomertenue aan de wedstrijden deelneemt, dan dient te allen tijde duidelijk zichtbaar te zijn voor welk gilde hij/zij uitkomt. Tevens dient er eenheid van tenue te zijn. Als dit niet het geval is, mag er niet aan de wedstrijden worden deelgenomen. Daarnaast zijn reclame-uitingen op het tenue, op welke wijze dan ook, niet toegestaan.

Aan de wedstrijden koningschieten en keizerschieten mag van ieder gilde enkel de koning of de keizer zelf deelnemen. Zijn plaats mag niet worden ingenomen door een plaatsvervanger. De wedstrijd koningschieten begint 30 minuten na afloop van de massale opmars. De wedstrijd keizerschieten begint direct na afloop van de wedstrijd koningschieten.

Optocht
Het is gedurende de optocht niet toegestaan om met losse flodders te schieten. Om oponthoud te voorkomen is het tevens niet toegestaan om gedurende de optocht demonstraties te geven. Daarnaast is het in geen enkel geval toegestaan een wapen te dragen welke is geladen (ook niet gedurende de optocht). De grendel van het geweer moet daarom te allen tijde geopend zijn.

De hoofdvaandels van alle deelnemende gilden dienen na afloop van de optocht in de bok bij de tentoonstellingsruimte te staan.

Geweerschieten
Alle deelnemers aan de wedstrijd geweerschieten zich vóór 12.00 uur op het secretariaat in te schrijven voor de wedstrijden. Alle deelnemers die lid zijn van de Vereniging Brabantse Gildeschutters (VBG) dienen hun KNSA lidmaatschapspas te overleggen, zodat hun lidmaatschapsnummer kan worden geregistreerd. Alle deelnemers die geen lid zijn van de Vereniging Brabantse Gildeschutters (VBG) dienen hun paspoort of identificatiebewijs te overleggen, zodat het documentnummer hiervan kan worden geregistreerd. Iedereen die zich niet heeft ingeschreven voor de wedstrijden mag niet deelnemen. Uiteraard is ook mogelijk dat één lid van het gilde een lijst aflevert op het secretariaat met daarop van alle deelnemers hun naam met hun KNSA lidmaatschapsnummer of het documentnummer van hun paspoort of identificatiebewijs. Het secretariaat is enkel toegankelijk voor bevoegde personen.

Tijdens de Kringgildedag mag enkel geschoten worden met patronen die worden aangeleverd door de schietcommissie. Er mag niet geschoten worden met eigen munitie.

Geweren kunnen tot een uur na de prijsuitreiking opgehaald worden bij de container.

Het inschrijven en het ophalen van de schietkaarten moet uiterlijk vóór 15.30 uur hebben plaatsgevonden. De deelnemers moeten zich uiterlijk vóór 16.00 uur bij de schietboom hebben gemeld. Het inschieten moet uiterlijk vóór 16.30 uur plaats hebben gevonden en de eerste twee ronden moeten vóór 17.30 uur zijn geschoten. De deelnemers aan de wedstrijden dienen zelf de tijd in de gaten te houden, wanneer men te laat verschijnt is het namelijk niet meer toegestaan om (verder) deel te nemen.

Kruisboogschieten
Het inschrijven voor en het ophalen van de kaarten moet uiterlijk vóór 15.30 uur hebben plaatsgevonden. De deelnemers moeten zich uiterlijk vóór 16.00 uur hebben gemeld onder de schietboom. De deelnemers aan de wedstrijden dienen zelf de tijd in de gaten te houden, wanneer men te laat verschijnt is het namelijk niet meer toegestaan om (verder) deel te nemen.

Vendelen, trommen en bazuinblazen
Alle deelnemers die aan de wedstrijden vendelen, trommen of bazuinblazen deelnemen dienen hun pasjes vóór 12.00 uur in te leveren op het secretariaat. Zonder een pasje mag iemand niet deelnemen aan de wedstrijden.


Aansprakelijkheid
Het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen noch de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten gevolge van het deelnemen aan de activiteiten tijdens het Gildenfestijn op 29 juni, 30 juni en 1 juli 2018. Deelname aan de activiteiten en de wedstrijden geschiedt volledig op eigen risico.

Bereikbaarheid
Tijdens de Kringgildedag op 1 juli is de organisatie te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06-25328638.

Tijdens alle activiteiten van het Gildenfestijn zijn een mobiele geldautomaat en AED aanwezig.

 
 

© 2018 St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen